โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://kpk-school.ac.th/kpk2019 Mon, 02 Dec 2019 04:12:41 วันรำลึกวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=47 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1575259575.jpg เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดพิธี “วันรำลึกวชิราวุธ” ขึ้น >>> 1575259575 “ความภาคภูมิใจของพวกเราชาวห้วยข่าพิทยาคม” http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=46 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1573550570.jpg เมื่อวันที่ 21-30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ทัพนักกีฬาจากโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม นำโดยนายนัทต์ธิพัฒน์ ภารสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม นายเทวินทร์ โตไทยะ รองผู้อำนวยการฯ ได้นำคณะนักกีฬาประเภทต่างๆ เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่ 1573550570 พิธีบายศรีสู่ขวัญ มุฑิตาจิตคารวะแก่ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=45 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1573549552.jpg เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคมได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “การแสดงมุฑิตาจิตคารวะ” >>> 1573549552 กิจกรรมการประเมินการปฏิบัติหน้าที่บุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=44 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1573549369.jpg เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน >>> 1573549369 ค่ายสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง ปี 10 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=43 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1568564952.jpg เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าของโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ที่ได้ไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย >>> 1568564952 กิจกรรม ชมรมทูบีนัมเบอร์ 1 ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=42 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1568563436.jpg เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ชมรม To be number.1 โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ร่วมกับชมรม To be number.1>>> 1568563436 มอบเกียรติบัตรกิจกรรม 9ส.และการแข่งขันทักษะวิชาการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=41 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1568293302.jpg เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตร 1568293302 กิจกรรมวิชาการ "ค่ายวิทยาศาสตร์ 2562" http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=40 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1568085581.jpg เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวิชาการ “ค่ายวิทยาศาสตร์ 2562” >> 1568085581 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=39 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1568015974.jpg โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรม : ตรวจสารเสพติดนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา >> 1568015974 กิจกรรม : ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม http://kpk-school.ac.th/kpk2019/?name=news&file=readnews&id=38 http://kpk-school.ac.th/kpk2019/icon/news_1567006539.jpg เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี >>> 1567006539